412.25 TD412AK2 ±2.25 2.5 - 50 CDMA450 5.0 x 5.0 NRND
422.25 2.8 - LTCC
412.75 TD412BK2 ±2.25 2.5 - 50 CDMA450 5.0 x 5.0 NRND
422.75 2.8 - LTCC
412.5 TSD412CK3
changed to
TD412CK3
±2.5 2.3 - 50 CDMA450 5.0 x 5.0 NRND
422.5 2.4 - LTCC
412.5 TD412DK4 ±2.5 3 50 CDMA450 5.0 x 5.0 NRND
422.5 3.2 LTCC NRND
412.5 TD412DK5 ±2.5 3 50 CDMA450 5.0 x 5.0 NRND
422.5 3.2 LTCC NRND
412.5 TD412EK6 ±2.5 2.6 50 CDMA450 5.0 x 5.0 NRND
422.5 3.2 LTCC NRND
413.7 TD413AK2 ±2.15 2.5 - 50 CDMA450 5.0 x 5.0 NRND
423.7 3.2 - LTCC
417.75 TD417AK2 ±2.25 2.4 - 50 CDMA450 5.0 x 5.0 NRND
427.75 3.2 - LTCC NRND
417.75 TD417BK2 ±2.25 1.9 - 50 CDMA450 5.0 x 5.0 NRND
427.75 2.7 - LTCC NRND
417.75 TD417CK6 ±2.25 2.2 50 CDMA450 5.0 x 5.0 NRND
427.75 3.2 LTCC NRND
452.5 TSD452AK2
changed to
TD452AK2
±2.5 2.2 - 50 CDMA450 5.0 x 5.0 NRND
462.5 2.7 - LTCC
452.5 TD452BK6 ±2.5 2 50 CDMA450 5.0 x 5.0 NRND
462.5 3.2 LTCC
453.5 TD453AK2 ±2.2 2.2 - 50 CDMA450 5.0 x 5.0 NRND
463.5 2.9 - LTCC
453.52 TD453BK3 ±2.21 2.5 - 50 CDMA450 5.0 x 5.0 NRND
463.52 3 - LTCC NRND
453.5 TD453CK3 ±2.21 2.5 - 50 CDMA450 5.0 x 5.0 NRND
463.5 3 - LTCC NRND
453.55 TD453EK4 ±2.25 2 0.5 50 CDMA450 5.0 x 5.0 NRND
463.55 2.8 0.7 LTCC NRND
453.55 TD453EK6 ±2.25 1.8 50 CDMA450 5.0 x 5.0 NRND
463.55 2.7 LTCC NRND
454.5 TD454EK6 ±2.5 2.2 50/100 CDMA450 5.0 x 5.0 NRND
464.5 3.2 LTCC NRND
455 TSD455AK2
changed to
TD455AK2
±2.5 2 - 50 CDMA450 5.0 x 5.0 NRND
465 2.6 - LTCC
455 TD455BK3 ±2.4875 2.6 - 50 CDMA450 5.0 x 5.0 NRND
465 3 - LTCC NRND
455 TD455CK3 ±2.4875 2.6 - 50 CDMA450 5.0 x 5.0 NRND
465 3 - LTCC NRND
455 TD455EK4 ±2.5 2.5 - 50/100 CDMA450 5.0 x 5.0 NRND
465 3 - LTCC NRND
455 TD455EK5 ±2.5 2.3 - 50/100 CDMA450 5.0 x 5.0 NRND
465 3 - LTCC NRND
455 TD455EK6 ±2.5 2.2 50/100 CDMA450 5.0 x 5.0 NRND
465 3.2 LTCC NRND
455 TD-0455Q3-C80 ±2.25 1.4 0.8 50 LTE 450 3.0 x 2.5 NRND
465 1.8 1.1 LTCC
455 TD-0455Q4-C80 ±2.25 1.2 0.8 50 LTE 450 3.0 x 2.5 NRND
465 1.8 0.6 LTCC
457.6 TD457AK2 ±2.4 2 - 50 CDMA450 5.0 x 5.0 NRND
467.6 3.3 - LTCC
481.2 TD481AK2 ±2.2 2.2 - 50 CDMA450 5.0 x 5.0 NRND
491.2 2.7 - LTCC
707 TD707CPB ±5.5 1.4 0.5 50 Wireless 3.8 x 3.8 NRND
781.5 1.6 0.6 LTCC
710 TSD710AP3
changed to
TD710AP3
±6.0 2.2 1 50 LTE 3.8 x 3.8 NRND
740 1.5 0.9 LTCC
710 TD-071001-S34 ±6.0 1.3 0.5 50 Wireless 3.8 x 3.8 NRND
745 2 1.2 LTCC
710 TD-071002-C53 ±6.0 3.0 1.5 50/100 Band17 2.5 x 2.0 NRND
745 3.5 2.0  
718 TD-0773T1-C45 ±15.0 1.8 0.8 50 Band28 2.0 x 1.6 NRND
733 2.3 0.7  
733 TD-0788T1-C45 ±15.0 1.8 0.9 50 Band28 2.0 x 1.6 NRND
788 2.4 0.8  
751.5 TSD751AP3
changed to
TD751AP3
±5.0 2.2 1 50 LTE 3.8 x 3.8 NRND
781.5 1.9 1 LTCC
751 TD751BP3 ±5.0 1.5 1 50 LTE 3.8 x 3.8 NRND
782 1.8 1 LTCC
751 TD751CP3 ±5.0 1.4 0.4 50 LTE 3.8 x 3.8 NRND
782 1.8 0.5 LTCC
763 TD763AP2 ±5.0 2.2 0.7 50 LTE 3.8 x 3.8 NRND
793 2.2 0.7 LTCC
800 TD800AP2 ±10.0 1.8 0.8 50 Network 3.8 x 3.8 NRND
842 2 0.8 LTCC
806 TD806AP2 ±15.0 3 1.6 50 LTE 3.8 x 3.8 NRND
847 2 1.2 LTCC
806 TSD806BP2
changed to
TD806BP2
±15.0 2.8 1.5 50 LTE 3.8 x 3.8 NRND
847 2 1.2 LTCC
806 TD806CP3 ±5.0 1.6 0.6 50 Wireless 3.8 x 3.8 NRND
847 1.6 0.5 LTCC
813.5 TD813CP2 ±7.5 1.45 0.4 50 PTT 3.8 x 3.8 NRND
858.5 1.7 0.6 LTCC
815.5 TD815AP2 ±9.5 1.6 0.6 50 IDEN 3.8 x 3.8 NRND
860.5 2.1 0.8 LTCC
822.5 TD822CP3 ±7.5 1.5 0.5 50 Wireless 3.8 x 3.8 NRND
867.5 1.5 0.4 LTCC
867.5 TD-082201-S33 ±7.5 1.6 0.5 50 Wireless 3.8 x 3.8 NRND
822.5 1.6 0.5 LTCC
831 TD831GP3 ±7.5 2.1 0.6 50 Wireless 3.8 x 3.8 NRND
876 2.8 1.7 LTCC
831 TD831JP3 ±7.5 1.5 0.6 50 Wireless 3.8 x 3.8 NRND
876 1.5 0.6 LTCC
833 TD-083301-S32 ±16.0 2.9 1.9 50 Wireless 3.8 x 3.8 NRND
878 2.5 1.0 LTCC
882.5 TD837AP3 ±7.5 1.6 0.6 50 Wireless 3.8 x 3.8 NRND
837.5 1.7 0.6 LTCC
836.5 TD8388BC1 ±12.5 1.5 0.4 50 CDMA800 3.8 x 3.8 NRND
881.5 2 0.8 LTCC
836.5 TD8388BC2 ±12.5 1.5 0.4 50 CDMA800 3.8 x 3.8 NRND
881.5 2 0.8 LTCC
844 TD844AP2 ±5.0 1.2 0.2 50 LTE 3.8 x 3.8 NRND
889 1.3 0.3 LTCC
844 TD844BP2 ±5.0 1.2 0.2 50 LTE 3.8 x 3.8 NRND
889 1.3 0.3 LTCC
844 TD844CP3 ±5.0 1.4 0.4 50 Wireless 3.8 x 3.8 NRND
889 2.5 1 LTCC
844 TD844DP3 ±5.0 1.3 0.4 50 Wireless 3.8 x 3.8 NRND
889 2.5 1 LTCC
902.5 TD902AP2 ±7.5 1.7 0.7 50 GSM 3.8 x 3.8 NRND
947.5 2.3 1 LTCC
902.5 TD902BP2 ±12.5 1.7 0.7 50 GSM 3.8 x 3.8 NRND
947.5 2.3 1 LTCC
910 TD910AP2 ±5 1.2 0.2 50 Wireless 3.8 x 3.8 NRND
955 1.3 0.3 LTCC
910 TD910BP2 ±5 1.2 0.2 50 Wireless 3.8 x 3.8 NRND
955 1.3 0.3 LTCC
910 TD910CP3 ±5 1.6 0.4 50 Wireless 3.8 x 3.8 NRND
955 1.5 0.4 LTCC
1432.9 TD1433APB ±5 1.8 0.4 50 Wireless 3.8 x 3.8 NRND
1480.9 2.1 0.5 LTCC
1432.9 TD1433BPB ±5 2 0.6 50 Wireless 3.8 x 3.8 NRND
1480.9 2 0.4 LTCC
1720 TD-172501-S34 ±10 3.0 1.0 50 Wireless 3.8 x 3.8 NRND
1720 3.0 1.0 LTCC
1720 TD-172502-S34 ±10 3.0 1.0 50 Wireless 3.8 x 3.8 NRND
1720 3.0 1.0 LTCC
1775 TD1775CPB ±5 1.7 0.2 50 Wireless 3.8 x 3.8 NRND
1867.5 2 0.4 LTCC
1775 TD1775DPB ±5 1.7 0.2 50 Wireless 3.8 x 3.8 NRND
1867.5 2 0.4 LTCC NRND
1775 TD1775EPB ±5 2.1 0.3 50 Wireless 3.8 x 3.8 NRND
1867.5 2.5 0.3 LTCC
1775 TD1775FPB ±5 2.1 0.3 50 Wireless 3.8 x 3.8 NRND
1867.5 2.5 0.4 LTCC NRND
1880 TD1880BK4 ±30.0 2.2 0.9 50 US-PCS 5.0 x 5.0 NRND
1960 3 0.9 F-BAR NRND
1880 TSD1880CPA
changed to
TD1880CPA
±30.0 1.5 1 50 US-PCS 3.8 x 3.8 NRND
1960 2 1.1 F-BAR NRND
1880 TD1880DM5 ±29.5 1.6 1.3 50 US-PCS 3.0 x 3.0 NRND
1960 2 1.7 F-BAR
1880 TD-188001-C43 ±29.5 2.5 - 50/100 BAW 2.0 x 1.6 NRND
1960 2.6 LTCC
1930 TD1921CP7 ±10.0 2.2 0.4 50 WCDMA 3.8 x 3.8 NRND
2120 2.6 0.6 LTCC
1950 TD1921AP8 ±10.0 1.9 0.4 50 WCDMA 3.8 x 3.8 NRND
2140 2.2 0.6 LTCC
1950 TD1921AP7 ±10.0 1.9 0.4 50 WCDMA 3.8 x 3.8 NRND
2140 2.2 0.6 LTCC
1950 TD1921BP8 ±10.0 2.4 0.4 50 WCDMA 3.8 x 3.8 NRND
2140 2.6 0.3 LTCC
1950 TD1921BP7 ±10.0 2.3 0.4 50 WCDMA 3.8 x 3.8 NRND
2140 2.7 0.5 LTCC